nt-sang-trng-kh-cng-vi-gh-sofa-n-mu-xanh-1469362774p48lc